ден 390.00

Погодно е за сите видови на дизел горива, за ефективна работа во исклучително студени зимски услови. Овој адитив е делотворен ако е примент пред да почнат да се формираат солите во дизел горивото (температура од околу 0°C).

Категорија:

Го спречува настанувањето на парафински кристали кои можат да предизвикаат формирање на соли во дизел горивото во зимскиот период и да ги блокираат филтрите и цевките за довод на гориво.. Diesel fliess-fit го одржува дизел горивото во течна состојба во зима се до температурата од– 31°C. Ја зголемува економичноста и довербата во моторот.